Products

Bio-kimi

Aparatura me saktesi te larte per laboratore te vegjel, mesem, te medhenj dhe rrjete laboratoresh.

Imunologji

Aparatura me saktesi te larte per laboratore te vegjel, mesem, te medhenj dhe rrjete laboratoresh.

Hematologji

Aparatura me saktesi te larte per laboratore te vegjel, mesem, te medhenj dhe rrjete laboratoresh.

Urologji

Aparatura me saktesi te larte per laboratore te vegjel, mesem, te medhenj dhe rrjete laboratoresh.

Mikrobiologji

Aparatura me saktesi te larte per laboratore te vegjel, mesem, te medhenj dhe rrjete laboratoresh.

Alergji

Aparatura me saktesi te larte per laboratore te vegjel, mesem, te medhenj dhe rrjete laboratoresh.

koagulim

Aparatura me saktesi te larte per laboratore te vegjel, mesem, te medhenj dhe rrjete laboratoresh.

Elektroforesa

Aparatura me saktesi te larte per laboratore te vegjel, mesem, te medhenj dhe rrjete laboratoresh.

Imunohematologji

Aparatura me saktesi te larte per laboratore te vegjel, mesem, te medhenj dhe rrjete laboratoresh.

Biologji Molekulare

Aparatura me saktesi te larte per laboratore te vegjel, mesem, te medhenj dhe rrjete laboratoresh.

Elektrolite & Blood Gas Analyzer

Aparatura me saktesi te larte per laboratore te vegjel, mesem, te medhenj dhe rrjete laboratoresh.

Point of Care

Aparatura me saktesi te larte per laboratore te vegjel, mesem, te medhenj dhe rrjete laboratoresh.

Centrifuga & Mrikoskope

Aparatura me saktesi te larte per laboratore te vegjel, mesem, te medhenj dhe rrjete laboratoresh.

Histopatologji

Aparatura me saktesi te larte per laboratore te vegjel, mesem, te medhenj dhe rrjete laboratoresh.

Veterinari

Aparatura me saktesi te larte per laboratore te vegjel, mesem, te medhenj dhe rrjete laboratoresh.

Saktesia,eficienca dhe qendrueshmeria e pajisjeve dhe reagenteve jane celesi i suksesit tone ne keto vite !