Genius është distributor pajisjesh/reagentesh laboratorike dhe pajisjesh mjekesore

 GENIUS ËSHTË ZGJIDHJA PËR LABORATORIN APO KLINIKEN TUAJ